نمایش های در حال اجرا

حذفیات

۱۸:00
تماشاخانه بهار
تاریخ اجرا را انتخاب نمایید

زمان لرزه

19:00
تماشاخانه خورشید
تاریخ اجرا را انتخاب نمایید

خانواده محترم اردکانی

18:00
تماشاخانه اشراق
تاریخ اجرا را انتخاب نمایید

دل بسته

19:00
تئاتر شهر - سالن اصلی
تاریخ اجرا را انتخاب نمایید

تخت های روان

19:00
پردیس تئاتر مستقل مشهد
تاریخ اجرا را انتخاب نمایید
مسابقه
تجربه ها
سایر
دوره های آموزشی
نمایش های گذشته